1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług nauki języków obcych przez MEFUS SP. Z O.O. z siedzibą w Rzeszowie, za pośrednictwem strony Szkoły Językowej www.szkolajezykowa.gettinenglish.com (zwanego dalej: „Szkołą Językową”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez MEFUS SP. Z O.O. z siedzibą w Rzeszowie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

2. Szkoła Języków Obcych Gettin’ English jest internetową szkołą języków obcych, której celem jest prowadzenie kursów językowych dla osób dorosłych, w szczególności: kursów standardowych, kursów specjalistycznych, kursów przygotowujących do matury, egzaminów gimnazjalnych, kursów przygotowujących do egzaminów FCE, CAE, kursów konwersacyjnych, zajęć indywidualnych oraz kursów standardowych i specjalistycznych dla firm i instytucji.

3. Regulamin szkoły określa warunki organizacji i przeprowadzania wszystkich kursów językowych oraz sposobów płatności.

§1 Definicje

Szkoła – Organizatorem internetowych kursów języka angielskiego, języka niemieckiego i języka hiszpańskiego jest MEFUS SP. Z O.O. z siedzibą w Rzeszowie ul. Architektów 13/50, 35-082 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000626255, NIP 8133723641, REGON 364822295; adres e-mail: biuro@gettinenglish.com.
Kursant – Osoba fizyczna lub osoba fizyczna wskazana przez osobę prawną, która dokonała opłaty kurs.
E-dziennik – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Szkołę, po dokonaniu przez Kursanta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Kursanta.
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Kursanta z E-dziennika.
Usługa – oznacza usługę przedstawioną przez Szkołę za pośrednictwem Strony Internetowej Szkoły Językowej, mogącą być przedmiotem Umowy sprzedaży.
Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Szkołą a Kursantem.
Pakiet zajęć – ilość godzin, którą nabywa klient, w celu świadczenia usług nauczania języków obcych online – minimum 4 godziny.
Cennik – Zestawienie cen na stronie https://www.szkolajezykowa.gettinenglish.com/oferta-kursowjezykowych/ określa ceny wybranych pakietów i zawiera opłaty za pojedynczą lekcję o czasie trwania 60 minut. Cennikiem obowiązującym jest cennik, zawierający ceny wszystkich dostępnych pakietów, który przesyłany jest przed podjęciem decyzji o zapisie na kurs.

§2 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Szkoły Językowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Szkoły Językowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Szkoły Językowej (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Szkoły Językowej w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Szkoły, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Szkoły wyrażoną na piśmie.

2. Szkoła dołoży starań, aby korzystanie ze strony Szkoły Językowej było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Szkoły Językowej to: przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/ s. Strona Szkoły Językowej jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli, zainstalowany Skype.

3. W celu złożenia zamówienia na usługi nauczania języków obcych lub tłumaczenia za pośrednictwem Strony Internetowej Szkoły Językowej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Szkoły Językowej, konieczne jest posiadanie przez Kursanta aktywnego konta poczty elektronicznej.

§3 Aplikacja E-dziennik

1. Konto w aplikacji E-dziennik tworzone jest przez Sekretariat Szkoły, po wypełnieniu przez Kursanta formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Szkołę.

2. Dane do logowania (Hasło i Login) zostanie przesłane do Kursanta drogą elektroniczną. Kursant po pierwszym logowaniu, powinien zmienić hasło logowania do E-dziennika.

3. Kursant może w aplikacji E-dziennik sprawdzić historię płatności, sprawdzić obecności, pobierać pliki udostępniane przez lektora oraz sprawdzić swój rozkład zajęć.

4. Konto Kursanta w aplikacji E-dziennik aktywne jest do momentu, gdy Kursant zrezygnuje z usług Szkoły Języków Obcych.

§4 Zakres świadczonych usług

1. Szkoła prowadzi kursy językowe online, zarówno indywidualne oraz grupowe (grupy komfort max. 2 osoby)

2. Nauka języka odbywa się za pomocą udostępnionego przez Szkołę narzędzia e-klasa, zintegrowanego z systemem e-dziennik wykorzystując połączenie internetowe.

3. Zajęcia rozpoczynają się w momencie, kiedy Lektor prowadzący rozpocznie spotkanie na platformie lub nawiąże połączenie poprzez Skype lub telefonicznie.

4. Czas trwania godziny lekcyjnej wynosi 60 minut.

§5 Płatności

1. Kursy językowe są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 28 Ustawa o VAT.

2.Kursant uiszcza opłatę za pakiet za pośrednictwem formularza płatności dostępnego po zarejestrowaniu się na Platformie Szkoły lub po uzyskaniu danych płatności od pracownika Szkoły.

3. Kursant może wybrać następujące formy płatności za pakiety zajęć:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Szkoły (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kursantowi przez Szkołę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Szkoły);
b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayNow, obsługiwany przez firmę mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-850 przy ul. Prostej 18  (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kursantowi przez Szkołę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Szkołę informacji z systemu PayNow o dokonaniu płatności przez Kursanta);
c) karty płatnicze – Dostępne formy płatności:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A

Faktura zostanie wysłana w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zakładce centrum płatności, a Kursant wyraża zgodę na powyższe poprzez akceptację Regulaminu.

4. Płatność za zajęcia dokonywana jest „z góry” tzn. że nowe godziny zostaną dodane do konta w ciągu 24 godzin po otrzymaniu płatności za cały pakiet. Płatność za pierwsze zajęcia lub pierwsze zajęcia z nowego pakietu powinna być dokonana (chwila otrzymania płatności przez Szkołę) najpóźniej na 24 godziny przed planowaną datą rozpoczęcia zajęć. Do czasu potwierdzenia płatności przez nasz system zajęcia zostaną zawieszone. Zajęcia opłacone później niż 24 godziny przed planowaną datą rozpoczęcia zajęć nie odbędą się w dacie, której dotyczy opóźnienie w płatności. Oznacza to, że pierwsze zajęcia z pakietu odbędą się w kolejnym terminie ustalonym w harmonogramie zajęć, następującym po terminie zajęć, którego dotyczy opóźnienie w płatności.

4.1. Inne terminy płatności mogą zostać ustalone przez Szkołę z Kursantem lub zamawiającym w odrębnej umowie – w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu mają zastosowanie.

5. W przypadku nieotrzymania płatności w wyznaczonym terminie Szkoła Językowa ma prawo obciążyć Kursanta ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

6. W wypadku niewywiązania się przez Kursanta z płatności w terminie, o którym mowa w §6 ust. 4 i 4.1. Regulaminu, Szkoła może zawiesić zajęcia Kursantowi do czasu uregulowania przez Kursanta wszystkich zaległości widniejących na jego koncie kursanta w zakładce „Płatności”, a jeżeli opóźnienie w płatności przekracza 30 dni Szkoła ma prawo rozwiązania umowy z Kursantem w trybie natychmiastowym (w tym wypadku Kursant obowiązany jest uiścić Szkole część wynagrodzenia odpowiadającą jej dotychczasowym czynnościom).

§6 Kursy językowe online

1. Szkoła prowadzi specjalistyczne kursy językowe, kursy językowe dla firm i instytucji, zajęcia grupowe oraz indywidualne w formie zajęć online (przez Internet).

2. Godzina zajęć trwa 60 minut.

3. Szkoła nie pobiera dodatkowych opłat wpisowych.

4. Po rejestracji Kursanta zostaje przypisany mu lektor. Wszelka korespondencja powinna być kierowana bezpośrednio na adres e-mail lektora lub poprzez e-dziennik w zakładce wiadomości.

4.1. Po rejestracji Kursanta, ustalane są dni i godziny, w których Kursant będzie odbywał zajęcia z przydzielonym lektorem – harmonogram zajęć.

4.2. W przypadku zmian w harmonogramie zajęć Kursant powinien poinformować o tym fakcie Szkołę najpóźniej do 24 godzin przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć, przy czym zmiana harmonogramu zajęć będzie możliwa w przypadku dostępnego terminu u lektora prowadzącego i wyrażenia zgody przez lektora prowadzącego na zmianę, w przeciwnym wypadku obowiązuje pierwotnie ustalony harmonogram zajęć. W przypadku zmian w harmonogramie może zostać zmieniony lektor prowadzący.

4.3. Szkoła może rozwiązać umowę jeżeli w danym terminie nie znajdzie wolnego lektora. Wówczas niewykorzystane godziny zostaną zwrócone – Kursant obowiązany jest uiścić Szkole część wynagrodzenia odpowiadającą jej dotychczasowym czynnościom.

5. Kursantowi przysługuje prawo do odwołania zajęć najpóźniej do 24 godzin przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć. O odwołaniu zajęć należy poinformować lektora prowadzącego. Kursant jest zobowiązany ustalić, w ciągu 48 godzin od chwili powiadomienia lektora prowadzącego o odwołaniu zajęć z lektorem prowadzącym, dzień/dni i godzinę/godziny zajęć w miejsce odwołanych. Brak powyższego ustalenia, a także odwołanie przez Kursanta 50% lub więcej zajęć wcześniej ustalonych w harmonogramie w danym miesiącu przez dwa kolejne miesiące uprawnia Szkołę do rozwiązania umowy z Kursantem w trybie natychmiastowym (w tym wypadku Kursant obowiązany jest uiścić Szkole część wynagrodzenia odpowiadającą jej dotychczasowym czynnościom).

5.1. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Kursanta, które uniemożliwiają przeprowadzanie lekcji, zajęcia uważa się za odbyte.

5.2. W przypadku wystąpienie problemów technicznych po stronie Lektora, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć, uczeń będzie miał prawo, odrobienia spotkania.

6. W przypadku spóźnienia kursanta na zajęcia, czas spóźnienia odliczany jest od czasu trwania zajęć.

6.1. W przypadku spóźnienia przez lektora, czas ewentualnego spóźnienia lektora doliczany jest do czasu trwania zajęć.

7. W przypadku odwołania zajęć przez Kursanta później niż zostało to opisane w pkt 6 §6, Kursant płaci za nieodbyte godziny zajęć (godziny zostają odjęte z Pakietu Zajęć)

8. Szkoła Językowa zapewnia niezbędne i bezpłatne materiały dydaktyczne.

9. Zajęcia prowadzone są na multimedialnej platformie. Celem skorzystania z usługi Kursant powinien posiadać sprzęt elektroniczny z zainstalowanym oprogramowaniem Adobe Flash umożliwiający mu uczestnictwo w wideokonferencjach za pośrednictwem Internetu, słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku oraz łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s.

§7 Rezygnacja z kursu

1. Kursant ma prawo zrezygnować z kursu w trakcie jego trwania (posiadania godzin w pakiecie), jednak powinien o tym poinformować Szkołę wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@gettinenglish.com. Kursant obowiązany jest uiścić Szkole część wynagrodzenia odpowiadającą jej dotychczasowym czynnościom.

2. Jeżeli Kursant po zakończeniu pakietu nie wykupi nowego pakietu w przeciągu 14 dni od daty ostatniego spotkania i nie zawiadomi szkoły o ewentualnym zawieszeniu zajęć lub rezygnacji z kursu, termin zostanie zwolniony a konto Kursanta zostanie zawieszone.

§8 Zawieszenie kursów

1. Kursant ma możliwość zawieszenia kursu po wykorzystaniu obecnego pakietu godzin na okres maksymalnie dwóch tygodni. Jeżeli po tym czasie Kursant nie powróci na zajęcia, uznaje się, że Kursant zrezygnował z kursu (zastosowanie znajduje §7 Regulaminu). Zawieszenie kursu na okres dłuższy niż dwa tygodnie jest możliwe jedynie pod warunkiem ustalenia tego ze Szkołą (za jej zgodą) w drodze e-mail, z tym zastrzeżeniem, że po upływie tego terminu Kursant ma obowiązek na nowo ustalić harmonogram z lektorem prowadzącym, w przypadku zmian w harmonogramie może zostać zmieniony lektor prowadzący, a ponadto Szkoła może rozwiązać umowę jeżeli w danym terminie nie znajdzie wolnego lektora. Wówczas niewykorzystane godziny zostaną zwrócone – Kursant obowiązany jest uiścić Szkole część wynagrodzenia odpowiadającą jej dotychczasowym czynnościom.

2. O zawieszeniu kursu, kursant powinien poinformować o tym Szkołę nie poźniej, niż 7 dni przed planowaną datą zawieszenia kursu na adres biuro@gettinenglish.com

§9 Reklamacje

1. Kursant ma prawo do zgłoszenia reklamacji w przypadku niezadowolenia z jakości wykonania usługi nauczania.

2. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko kursanta, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego
b) wyszczególnienie reklamowanej usługi wraz z uzasadnieniem

3. Reklamację należy przesłać w formie papierowej na adres: Mefus Sp. z o.o. ul. Architektów 13/50; 35-082 Rzeszów lub po przez email: biuro@gettinenglish.com

4. Szkoła w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Kursanta.

5. Dotyczy Konsumentów: Zobowiązani jesteśmy dostarczyć produkty (rzeczy) wolne od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (tzw. rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego. Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

6. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwą rzecz pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób zamontowania, jej dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się ona znajduje.

§10 Zmiana lektora prowadzącego

1. Kursant ma prawo do zmiany lektora na żądanie. O tym fakcie powinien poinformować Szkołę.

2. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu językowego.

§11 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Kursantów przekazanych Szkole dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Szkołę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Szkoła.

2. Szkoła przetwarza dane osobowe Kursantów zgodnie z polityką prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu, dostępną pod adresem https://szkolajezykowa.gettinenglish.com/polityka-prywatnosci/

3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Szkole dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Kursanta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Kursanta.

4. Szkoła chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system:
a) Paynow, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-850 przy ul. Prostej 18

§12 Postanowienia końcowe

1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za terminowość oraz przerwę w świadczeniu usług z przyczyn, na które nie ma wpływu, np. brak prądu lub problemy techniczne.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Szkoły.

3. Kursant będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, według zasad niniejszego paragrafu – z zastrzeżeniem jego dalszych postanowień.

3.1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

3.2. Kursant może odstąpić od umowy, składając Szkole oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

3.3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.4. Szkoła zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną – za pomocą formularza kontaktowego lub w drodze e-mail na adres podany w zakładce kontakt. Konsument może w tym wypadku odstąpić od umowy:
1) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy,
2) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy – formularz kontaktowy.

3.5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

3.6. Jeżeli Kursant złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Administrator przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

3.7. Szkoła ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kursanta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kursantowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

3.8. Szkoła dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kursant, chyba że Kursant wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3.9. W chwili odstąpienia przez Kursanta od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Kursanta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Szkołę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Szkołą. Kursant nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Szkoła informuje tę osobę o odstąpieniu przez Kursanta od umowy.

3.10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kursantowi w odniesieniu do umów:
1) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Szkoła nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kursanta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6) w której Kursant wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Szkoła świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kursant żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kursantowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
7) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
8) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
9) zawartej w drodze aukcji publicznej;
10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Szkołę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.11. Jeżeli Kursant wykonuje prawo odstąpienia od umowy (gdy mu ono przysługuje) po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Szkołę usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zobowiązany jest do zapłaty poniesionych przez Szkołę uzasadnionych kosztów (za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy – kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w ceny lub wynagrodzenia).

4. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Szkołę Językową do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Kursanta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Szkoły Językowej. Szkoła poinformuje Kursanta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Kursant nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Szkołę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19-08-2018 r.

Poprzednie wersje regulaminów:

Regulamin obowiązujący do 18-08-2018 r.